Atvērtie mācību kursi ir atsevišķi mācību priekšmeti no mācību programmām namu pārvaldītājiem.

Piesakoties atvērtajam kursam, Tevi pieslēgs e-mācību videi, kur varēsi tiešsaistē pieslēgties lekcijām un pārskatīt mācību materiālus, kā arī noklausītes lekciju ierakstus. Noklausoties kursu saņemsi apliecību atbilstoši stundu skaitam.

Piesakies atvērtajam kursam un esi zinošs tēmas aktualitātēs, kā arī saņem praktiskus piemērus gan no pasniedzējiem, gan nozares kolēģiem.

Inženierkomunikācijas un to uzturēšana
ēkās
un būvēs (12 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

sniegt zināšanas un praktiskus risinājumus inženierkomunikāciju ekspluatācijā, uzturēšanā un apkopē.

Mācību kursa programma
 1. Inženierkomunikāciju vispārējs raksturojums, atbilstība normatīvo aktu prasībām.
 2. Siltumapgādes sistēma: centrālā apkure, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēma, kanalizācija.
 3. Ventilācijas sistēma.,
 4. Gāzes apgāde un elektroapgāde.
Mācību kursa ieguvumi
 1. Apgūsiet zināšanas nozares aktualitātēs.
 2. Apgūsiet prasmes organizēt inženierkomunikāciju uzturēšanu remontdarbus ievērojot normatīvo regulējumu.

Laiks: 2024.gada 22.martā un 5.aprīlī
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektore: Mg. habil. sc. ing. Aleksandra Cimbale
Maksa: 119,00 EUR

Energoefektivitātes īstenošana un energoaudits (12 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

ssniegt zināšanas un prasmes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, novērtēšanas tehnoloģijās un metodēs.

Mācību kursa programma
 1. Energoapgādes sistēma ēkā.
 2. Siltuma patēriņš un uzskaite.
 3. Siltuma un elektroenerģijas taupīšanas pasākumi un renovācija dzīvojamās mājās.
 4. Dzīvojamo māju energoefektivitāte.
Mācību kursa ieguvumi
 1. Zināšanas par ēku un būvju energoapgādes sistēmas uzbūvi.
 2. Izpratne par energoefektivitātes pamatprocesiem un racionālas izmantošanas pamatprincipiem.
 3. Zināšanas, prasmes un iemaņas energoefektivitātes novērtēšanā.

Laiks: 024.gada 4., 11. un 23.aprīlī
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektori:

Bc.sc.ing. Jānis Ungurs – elektroietaišu speciālists, energoefektivitātes projektu koordinators , energoefektivitātes jautājumu eksperts.

Mg.sc.ing. Matīss Kempe – siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris, “Altum” energoefektivitātes eksperts


Maksa: 119,00 EUR

Pārvaldnieka atbildība risku apdrošināšanā (10 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

apgūt apdrošināšanas tiesību pamatus un prast pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot nekustamā īpašuma apdrošināšanas un citus apdrošināšanas pakalpojumus.

Mācību kursa programma
 1. Apdrošināšanas veidi.
 2. Nekustamā īpašuma apdrošināšana.
 3. Civiltiesiskās darbības apdrošināšana.
Mācību kursa ieguvumi
 1. Pratīsiet pielietot ar nekustamā īpašuma apdrošināšanu saistītos reglamentējošos normatīvos dokumentus.
 2. Pārzināsiet apdrošināšanas veidus.
 3. Pratīsiet noteikt un pārvaldīt riskus nekustamā īpašuma apdrošināšanā.

Laiks: 2024.gada 16., 23 un 25.aprīlī
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektore: Bc. Inguna Siliņa-Šīre, vecākais komercīpašuma un inženiertehnisko risku parakstītājs AAS BALTA.


Maksa: 119,00 EUR

Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā (12 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

sniegt zināšanas par saimnieciskās darbības ieņēmumu un izmaksu veidošanās mehānismu un to ietekmi uz apsaimniekošanas pakalpojumu pašizmaksu.

Mācību kursa programma
 1. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa ieņēmumi un izdevumi: 1.1. ieņēmumu veidi, to uzskaite un reglamentējošie dokumenti; 1.2. izmaksu veidi, to uzskaite un reglamentējošie dokumenti; 1.3. tiešie un netiešie izdevumi.
 2. Pakalpojuma pašizmaksa un tās aprēķināšanas metodes.
 3. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa budžets.
Mācību kursa ieguvumi
 1. Zināsiet ieņēmumu un izdevumu veidošanās pamatprincipus namu apsaimniekošanā.
 2. Iegūsiet zināšanas par normatīvo regulējumu apsaimniekošanas darbību ieņēmumu un izdevumu uzskaitē.
 3. Izpratīsiet izdevumu veidošanās principus un ietekmi uz pakalpojumu pašizmaksu.

Laiks: 2024.gada 19. un 26.aprīlī
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektore: Mg.sc.ing., Dipl.ing. Aleksandra Cimbale – kvalificēts Namu pārvaldnieks, inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā.


Maksa: 119,00 EUR

Saimnieciskās darbības pamati pārvaldniekiem (28 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

apgūt zināšanas namu pārvaldīšanas nozarē izmantojamo saimnieciskās darbības veidu raksturojumā un organizēšanā.

Mācību kursa programma
 1. Saimnieciskās darbības būtība
 2. Saimnieciskās darbības veidi
 3. Nevalstisko organizāciju veidi
 4. Biedrību un nodibinājumu dibināšanas process
 5. Dzīvokļu īpašnieku biedrības statuss mājas pārvaldīšanā
Mācību kursa ieguvumi
 1. Zināsiet saimnieciskās darbības veidus un formas.
 2. Izpratīsiet nevalstisko organizāciju nozīmi un atbildību namu apsaimniekošanā.
 3. Iegūsiet zināšanas par finansēšanas avotiem un finansējuma piesaistīšanu.

Laiks: 2024.gada 7., 9., 14., 17., 21., 23.maijā 
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektore: Dr. oec. Rosita Zvirgzdiņa- speciāliste finanšu vadībā, komercdarbībā, personālmenedžmentā, starptautiskajā mārketingā, uzņēmējdarbībā, stratēgiskā un pārmaiņu vadībā.


Maksa: 216,00 EUR

Remonta darbu plānošana un organizēšana daudzdzīvokļu mājās
(12 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

sniegt visaptverošas zināšanas remonta darbu organizēšanas procesos nekustamā īpašuma pārvaldnieku kompetences ietvaros.

Mācību kursa programma
 1. Remonta darbu klasifikācija.
 2. Būvju tehniskais stāvoklis.
 3. Remonta darbu veidi.
 4. Remonta darbu organizēšana un kontrole.
 5. Remontdarbu uzraudzība.
Mācību kursa ieguvumi
 1. Zināšanas par remonta darbu klasifikāciju un veidiem.
 2. Teorētiskas un praktiskas zināšanas ēku tehniskā stāvokļa un tā prasību novērtēšanā.
 3. Teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas remonta darbu organizēšanā un uzraudzīšanā.
 4. Zināšanas remonta darbu līgumu slēgšanā un cenu aprēķināšanas metodēs.

Laiks: 2024.gada 28.,30.maijā un 4.jūnijā
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektore: Aija Meļņikova – būvniecības jautājumu eksperte, Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece.


Maksa: 119,00 EUR

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamati namu pārvaldniekiem (22 ak.st.)

Mācību kursa mērķis

attīstīt iemaņas lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti namu pārvaldīšanas nozarē.

Mācību kursa programma
 1. Normatīvo aktu prasības drošai informāciju un komunikāciju tehnoloģiju lietošanai un informācijas apritei.
 2. Datortīklu un programmatūras lietošana.
 3. Saziņas līdzekļu izvēle un lietošana saziņā un informācijas apmaiņā.
Mācību kursa ieguvumi
 1. Zināsiet normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.
 2. Pratīsiet lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.
 3. Pratīsiet pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Laiks: 2024.gada 4., 6., 13., 20. un 27.jūnijā
Apguves forma: Attalināti, vakaros
Lektore: Dr.dat., asoc. prof. Viesturs Vēzis – asociētais profesors Datorikas, Fizikas un matemātikas fakultātēs


Maksa: 169,00 EUR

Pieteikuma anketa
  Mācību kurss (izvēlies sev atbilstošo)

  Izvēlēties, lūdzu, apmācību formu:

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Izmanto iespēju sevi pārbaudīt, aizpildot šo testu, esam to atjauninājuši, iekļaujot tajā pašu aktuālāko nozarē. Šie jautājumi palīdzēs Tev saprast vai zini atbildes nozares pamatjautājumos un vai esi informēts par jaunāko nozarē.

  Jautājumu gadījumā zvanīt: +371 265 373 34 vai rakstīt uz e-pastu: info@forcelex.lv