Kvalifikācija «Namu pārzinis»
BEZ APMĀCĪBĀM

4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Ja Jums ir kompetence, zināšanas, prasmes un pieredze namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, bet nav nepieciešamā kvalifikācijas dokumenta – to tagad varat iegūt, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu mūsu izglītības iestādē.

Programmas mērķis

Sniegt iespēju namu pārvaldniekiem un namu pārziņiem, kuri praktiski darbojas namu pārvaldīšanas nozarē un ieguvuši zināšanas, prasmes, kompetenci atbilstoši profesijas standartā "Namu pārzinis" noteiktajiem kritērijiem, bet kuriem nav kvalifikāciju apliecinošs dokuments, iegūt kvalifikāciju "Namu pārzinis" (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis).


Rezultāts

Sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, Jūs iegūsiet valsts atzītu dokumentu - profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Jautājumu gadījumā, sazināties ar:

Mg. iur. Dace Vārna
Pārvaldnieku izglītības iestādes direktore un pasniedzēja

Papildinformācija: +371 29199108

Dalība: tiešsaistē

Programmas licences nr.: 2-07e/3343
Akreditācijas ID: AP_3836

Izmaksu kompensācijas iespējas

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu
kompensāciju var pieteikt:
  • Strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji (darba ņēmējs, pašnodarbinātā persona) vecumā no 25 gadiem. (Skat.šeit).
  • Reģistrēti bezdarbnieki. (Skat. šeit).
Detalizētu informāciju var saņemt bezmaksas konsultācijas laikā.
Eksāmens tiek organizēts, balstoties uz Ministru kabineta 2013.gada 10.septmebra noteikumiem Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis” un Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumiem Nr.752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību”.

PIETEIKUMA FORMA


    Vēlos Jūsu izglītības iestādē kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu bez apmācībām.

    Piekrītu personas datu apstrādei.