Juridiskie pakalpojumiDzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumi

Apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem dažādu situāciju risinājumam.

Maksātnespējas procesa administrēšana

Ļauj atsvabināties no parādu gūsta un sakārtot savu finansiālo situāciju.

Parādu piedziņa

Parādu atgūšanai.

Līgumu sastādīšana

Nomas, īres, aizdevuma, rokasnaudas, pirkuma, patapinājuma, uzņēmuma, darba līgumu, pakalpojumu, pieņemšanas–nodošanas aktu izstrāde un izvērtēšana.

Tiesvedība visās instancēs

Birojam ir ievērojama tiesāšanās pieredze civillietās un administratīvajās lietās.

Ģimenes tiesību jautājumi

Palīdzība pie laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas, dažādos bērnu tiesību aspektos, t.sk. paternitātes noskaidrošanā, aizgādībā un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanā.

Īpašumu tiesību sakārtošana

Palīdzība īpašuma tiesību atzīšanas gadījumos, zemes reformas, namīpašumu denacionalizācijas, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un lietu tiesībās.

Tiesvedība Eiropas Savienības instancēs

Klienta interešu aizsardzībai starptautiskās institūcijās.

Darba tiesību jautājumi

Nodarbināšanas aizlieguma, ierobežojumu un atbildības noteikšana, darba līguma un atstādināšanas no darba tiesiskuma pārbaude, darba tiesisko attiecību izbeigšana u.c. gadījumi.

Funkciju audits namu apsaimniekošanā

Lai noskaidrotu, vai sastādītās tāmes un sniegtie pakalpojumi atbilst prasībām, un vai jomā strādājošie speciālisti izprot un kvalitatīti un efektīvi veic amata pienākumus.

Iepirkumu procesa administrēšana

Konsultācijas un juridisks atbalsts iepirkumos.

Uzņēmumu dibināšana un likvidēšana

Palīdzība visa veida komerctiesību jautājumos.

Cita veida juridiskā palīdzība

Kvalificēta palīdzība arī citos juridiskos jautājumos. Sazinies ar mums, lai rastu labāko risinājumu.