Mūsu pasniedzēji/lektori

Pārvaldnieku izglītības iestāde

Mg. iur. Dace Vārna

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, juriste,
eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi.

 • SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādes” dibinātāja, pasniedzēja.
 • Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja, Pasniedzēja SIA “Biznesa augstskola Turība”, studiju kurss “Uzņēmējdarbības normatīvo aktu regulējums”, “Komerctiesības”.
 • Lektore SIA “Force Lex” organizētajos semināros par aktuālo tiesu praksi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos, kontu apķīlāšanas regulas piemērošanu u.c..
 • Pārzina visplašākās sfēras jomas civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas juridiskos aspektus, jurista darba profesionālos un ētiskos aspektus.
 • Padziļināti apguvusi juridisko metodoloģiju, darba tiesvides un ekoloģisko tiesību, Eiropas Savienības tiesību un pašvaldību tiesību kursu, īpašuma privatizācijas un pārvaldīšanas tiesiskos aspektus.
 • Tieslietu ministrijas uzdevumā veic publikāciju sagatavošanu izdevumā “Jurista Vārds”.

Mg.sc.ing., Dipl.ing. Aleksandra Cimbale

Profesionālais maģistrs grāds un inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā. Profesionālais bakalaura grāds vides zinātnes.

 • Profesionāle namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos - iecirkņa darba pārraudzība, dzīvojamo māju un neapdzīvojamo telpu pārvaldīšana.
 • Pasniedzēja SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs”, “Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā”.
 • Pasniedzēja SIA “Juridiskā koledža”, SIA “Biznesa augstskola Turība”, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, “Technische Universitaet Dresden”.

Bc. Ginta Jasinska

Profesionālais bakalaura grāds vides zinībās, vides pārvaldības speciālista profesionālā kvalifikācija. Projektu vadītāja ar pieredzi vairāk nekā 6 gadi.

 • Strādājusi Kurzemes Biznesa inkubatorā par projektu asistentu un Kurzemes plānošanas reģionā par telpiskās attīstības plānotāju, iesaistījusies projektu iesniegšanā un administrēšanā.
 • Pēdējos 6 gadus strādā izglītības jomā – vispārējās vidējās izglītības skolotāja.
 • Aktīvi iesaistās dažādu projektu iniciēšanā un īstenošanā, vada gan ar pedagoģisko darbību, gan ar IT jomu saistītus kursus un nodarbības. Īsteno dažādus biedrību projektus.

Bc. sc. pol. Svetlana Tomsone

Profesionālais bakalaura grāds politikā. Projektu vadītāja – dažāda līmeņa projektu izstrādes procesa koordinēšana un vadīšana, jaunu projekta ideju iniciēšana un ārējā finansējuma piesaiste.

 • Vairāku gadu pieredze dažādu energoefektivitātes u.c. projektu sagatavošanā, īstenošanā.
 • Pieredze projektu uzraudzībā un vērtēšanā.
 • Pasniedzēja SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu vadība” .
 • Vadījusi dažādus seminārus, lekcijas un kursus, veidojot tādu mācību vidi, kurā var rast iedvesmu ikdienas darbam un iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes veiksmīgu projektu īstenošanā.

Mg. habil. oec. Edmunds Imbovics

Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē. Uzņēmējdarbības lektors.

 • Liepājas Universitāte / Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
 • Pasniedzējs SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Saskarsme, komunikācija un ētika namu pārvaldīšanā”.
 • Lektors Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” – mācību programmas “Koučings biznesā” veidošana, vadīšana bakalaura programmas studentiem dienas, vakara un tālmācības kursā.
 • Uzņēmējs – pašnodarbināta persona, lektors, biznesa treneris, koučs, supervizors.
 • Mācību programmu veidošana, organizēšana, vadīšana individuāli, grupās, komandās.
 • Kursu “Koučings biznesā”, “Organizāciju psiholoģija”, “Stratēģiskā vadības”, “Personāla atlae”, “Supervīzija organizācijās” autors un lektors bakalauru un maģistratūras programmās “Biznesa un organizāciju vadība”, “Kultūras vadība”, “Tūrisma un rekreācijas vadība”. Pieredze mācību programmu, grupas koučinga/supervīziju vadīšanā virs 7000 h.

Dr. oec. Rosita Zvirgzdiņa

Doktora grāds ekonomikā. Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā MBA

 • Biznesa augstskolas Turība, Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore.
 • BAT Komercdarbības katedras profesore, Komercdarbības katedras vadītāja.
 • Speciāliste finanšu vadībā, komercdarbībā, personālmenedžmentā, starptautiskajā mārketingā, uzņēmējdarbībā, stratēgiskā un pārmaiņu vadībā.
 • Pasniedzēja SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Saimnieciskās darbības pamati pārvaldniekiem”.

Mg. paed. Ineta Ezermale

Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā. Darba aizsardzības speciālists

 • SIA “Force Lex”/ Izglītības projektu vadītāja – profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmu organizēšana, ieviešana, īstenošana.
 • Pedagoģiskais darba stāžs – 23 gadi (pirmsskolas/pamatskolas izglītības skolotāja, pamatskolas direktore).
 • Vairāk kā 10 gadu pieredze darbā par pagasta pārvaldes vadītāju.
 • Pieredze ar vadības menedžmentu saistītos jautājumos, uzņēmējdarbībā, lietvedībā, darba aizsardzībā, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā, komunālās saimniecības darbā, autoceļu uzturēšanā, kultūras un sporta darba organizēšanā.

Mg.sc.ing. Aija Meļņikova

Profesionālais maģistra grāds būvniecībā. Būvniecības inženiere.

 • Būvinspektore. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece.
 • Eksperte būvniecības procesos un jautājumos par būvniecības procesu tiesiskumu.
 • Pasniedzēja SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Būvniecības un remonta darbu plānošana un organizēšana”.

Mg.sc.ing. Matīss Kempe

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas, maģistra profesionālās studijas, 7 LKI.
Profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās un inženiera kvalifikācija siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā, 6 LKI. Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru Asociācijas sertifikāts attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām.

 • Attīstības finanšu institūcija “Altum”.
 • AS “Energoefektivitātes programmu departaments”/Energoefektivitātes kompetences daļa –energoefektivitātes eksperts.
 • Pasniedzējs SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Energoefektivitātes īstenošana un energoaudits”.
 • Vieslektors SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” – akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” kursa: Building science and application (Water Supply and Sewerage).
 • Vieslektors Rīgas Tehniskā koledža – studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” kurss: Aukstuma un siltuma tehnika.
 • Rīgas Celtniecības koledža Mācību/Studiju virziens Inženierkomunikācijas/Inženiersistēmas – nodaļas vadītājs/vieslektors/profesionālās izglītības skolotājs.
 • “Statnett” AS (Norvēģija, Oslo) Inženiersistēmu būvdarbu vadīšana, studiju prakse (Erasmus+).
 • EVOLVO.ORG (Itālija, Milāna) Projektēšanas prakse – pasīvā un zaļā būvniecība (Erasmus+).

Bc.sc.ing. Jānis Ungurs

Elektro aprīkojuma speciālists (pirmā līmeņa augstākā izglītība, ceturtā līmeņa kvalifikācija). Energoefektivitātes projektu koordinators, energoefektivitātes jautājumu eksperts, profesionālās izglītības lektors

 • Elektroietaišu speciālists, energoefektivitātes projektu koordinators, energoefektivitātes jautājumu eksperts.
 • Pieredze jautājumos par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu, ar šo procesu saistīto būvprojektēšanu, par būvuzraudzību un projektu realizāciju saistīto dokumentu sagatavošanu.
 • Sniedz atbalstu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem nepieciešamo jautājumu risināšanā par māju renovāciju, finanšu instrumentu atlasi un piesaisti, dokumentācijas sagatavošanu un procesu norisi.
 • Pasniedzējs SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Energoefektivitātes īstenošana un energoaudits”.

Bc.sc.ing. Ints Pīrāgs

Inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā, inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā, eksperts būvniecības un BIS jautājumos. Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Saulesloka nams 10” priekšsēdētājs

 • Speciālists būvniecības informācijas sistēmas jautājumos,
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Saulesloka nams 10” valdes loceklis, pieredze namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.
 • Lektors SIA “Force Lex” organizētajos semināros par aktuālo Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Mg. sc. ing. Dace Krutova

Profesionālais maģistra grāds būvniecībā.
Profesionālais bakalaura grāds sociālo zinātņu vadībzinātnē.

 • Uzņēmuma “IK Būvradis” īpašniece/vadītāja. Profesionālās izglītības skolotāja, tāmētāja, nekustamo īpašumu speciāliste, inženiere-ekonomiste, organizē dažādu būvprojektu izstrādi: dokumentu sagatavošanu būvprojektēšanas uzsākšanai, būvprojekta izstrādāšanu, skaņošanu dažādās organizācijās.
 • Būvprojektu vadīšana BIS sistēmā.
 • Sadarbība ar Latvijas Koka būvniecības klasteri.
 • Pasniedzēja SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Ēku un būvju dzīves cikls”.
 • Pasniedzēja Vidzemes Augstskolā. Arhitektūras un būvniecības studiju virziens, lekciju kursi “Projektu vadība inženierzinātnēs”, “Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējīga būvniecības”, “Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli”, “Būvķīmija”, “Rasēšanas un projektēšanas pamati”, “Nozares tiesību pamati un standarti”, “Būvdarbu organizēšana, vadīšana un tāmēšana”, “Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā” u.c..

Dr.dat., asoc. prof. Viesturs Vēzis

Asociētais profesors Datorikas, Fizikas un matemātikas fakultātēs. Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds.

 • Docents Datorikas, Fizikas, matemātikas un optometrijas, Ķīmijas, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātēs.
 • Eksperts LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmā, Datorikas, Ķīmijas, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātēs.
 • Dalība valsts un starptautiskās organizācijās un institūcijās.
 • Plaša dalība dažādos starptautiskos projektos. Vairākas (5) publikācijas.
 • Pasniedzējs SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamati”.

Mg. oec. Vairis Lasmanis

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

 • Pamatdarbs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LLU) Meža fakultātē, kur daudzus gadus māca bakalaura studentiem drošas darba metodes, ugunsdrošības un civilās aizsardzības ievērošanas noteikumus.
 • Daudzpusīga praktiskā pieredze darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Darba aizsardzības speciālists.
 • Civilās drošības un aizsardzības speciālists.
 • Pasniedzējs SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Sabiedrības un cilvēka drošība”.
 • Kā mikrouzņēmuma īpašnieks sniedz pakalpojumus uzņēmumiem, kuriem nepieciešams izstrādāt darba un ugunsdrošības instrukcijas, darba vides faktoru novērtējumu, evakuācijas plānu izstrādi.

Bc. Inguna Siliņa-Šīre

Sociālo zinātņu Bc. vadībzinātnē, profesionālās izglītības lektors

 • AAS “BALTA”/ vecākais juridiskā īpašuma parakstītājs – izvērtē riska informāciju, sagatavo apdrošināšanas piedāvājumus vairākos apdrošināšanas viedos – komercīpašuma, būvniecības, uzņēmējdarbības pārtraukuma un speciālās tehnikas apdrošināšanā.
 • Apdrošināšanas jomā strādā vairāk kā 22 gadus, beidzamos 15 gadus no tiem strādā kā īpašuma riska parakstītāja. Pasniedzēja SIA “Biznesa augstskola Turība”.
 • Pasniedzēja SIA “Force Lex” struktūrvienības Profesionālās tālākizglītības centra “Pārvaldnieku izglītības iestādē”, studiju kurss “Pārvaldnieka atbildība risku apdrošināšanā”.