Pārvaldnieka normatīvajos aktos noteiktie pienākumi dzīvojamās mājas fiziskai saglabāšanai un apdraudējuma novēršanai. Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietveramie darbi

Video ieraksts izstrādāts, pamatojoties uz Valsts Kontroles 2019. gada 3. decembra likumības un lietderības revīzijā “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?” konstatēto.


Vebināra programma

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa noteikšana.
 • Vizuālā apskate vai tehniskā apsekošana, lai noteiktu ēkas tehnisko stāvokli un bojājumus?
 • Apsaimniekošanas plānošanas pamatjautājumi.
 • Kā novērst bojājumus gadiem savlaicīgi neuzturētajās ēkās?
 • Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja. Uzkrājuma fonda veidošanas pamatprincipi un finansējums pārvaldīšanas darbībām.
 • Plānoto darbu nošķiršana no ārpuskārtas remontdarbiem
 • Vai ikgadējā darbu tāmē tiek iekļauti visi darbi, kas nepieciešami bojājumu novēršanai?
 • Kad un kādā kārtībā veicami ārpuskārtas remontdarbi?
 • Kā sagatavojams darbu plāns nākamajiem trim gadiem?
 • Ugunsdrošības prasības.
 • Pārvaldnieka sadarbība ar būvvaldi.

Lektore

Mg. iur. Dace Vārna.
Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja, Pārvaldnieku izglītības iestādes direktore un pasniedzēja