fbpx

Semināru cikls! 11 tikšanās – 2024. gada JANVĀRĪ – ar 8 Latvijas ekspertiem par ēku atjaunošanas un energoefektivitātes risinājumiem

Semināru cikls: “Vissvarīgākie jautājumi un efektīvākie risinājumi dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātei”.
Līdz šim Latvijā nav piedāvāts tik koncentrēts, precīzi mērķēts un praktiski pielietojams semināru cikls ar namu pārvaldniekiem, apsaimniekotājiem un ikvienam interesentam nepieciešamo svarīgāko informāciju par energoefektivitātes pasākumu plānošanu un īstenošanu.

Šajā unikālajā semināru ciklā 8 jaudīgākie nozares eksperti un profesionāļi sniegs būtisku informāciju, apskatīs visaktuālākos jautājumus un efektīvākos risinājumus par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas iespējām.

Ieguvumi:

 1. Pārliecināšanas un konfliktsituāciju risināšanas prasmes projekta ieviešanā un prezentācijā.
 2. Izpratne par finansiāli maksimāli izdevīgāko variantu mājas atjaunošanai.
 3. Padomi, kā izvairīties no kļūdām energoefektivitātes projekta gaitā.
 4. Jaunākie pētījumi par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietekmi uz siltumenerģijas patēriņu.
 5. Informācija par ēku energopārvaldības knifiem un jaunākām tehnoloģijām.
 6. Unikāla iespēja mācību ekskursijā iepazīt energoefektivitātes projektu veiksmes stāstu Liepājā un apmainīties pieredzē.

11 tikšanās ar 8 Latvijas ekspertiem un profesionāļiem – 2024. gada JANVĀRĪ:

09.01. Projekta dzīves cikls (4 ak/h)

Ļoti vērtīgs ieskats ikviena projekta dzīves ciklā un vidē. Īsts “deserts” būs tēma par konfliktsituāciju risināšanu un pārliecināšanas prasmēm projekta vadīšanas procesā. Šā semināra ieguvums būs ieskats publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmēs. Projekta kvalitātes izpratnes un novērtēšanas jautājumi dos ceļa karti projekta veiksmīgam risinājumam. Iegūtās zināšanas dos stabilu pamatu un pārliecību par to, kā uzsākt, ieviest un prezentēt projektu. 

Projekta dzīves cikls: 

 1. Projekta dzīves cikls.  
 2. Projekta mērķis, mērķu sasniegšanas alternatīvas, alternatīvu analīzes veidi.  
 3. Projekta vide – iekšējā un ārējā.  
 4. Verbālā un neverbālā komunikācija.

Projekta ieviešana un prezentācija: 

 1. Publiska uzstāšanās un prezentācijas prasmes.  
 2. Projekta kvalitātes vadība.  
 3. Kvalitātes novērtēšanas metodes. 

 

Norises laiks:  2024.gada 9.janvārī no plkst. 14.00 – 16.50
Lektore: Bc.env.sc.  Ginta JasinskaProjektu vadītājas darba pieredze vairāk kā 6 gadi. Pasniedzēja VIAA projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.kārtā (ES ESF) par digitālo rīku pielietošanu projektu vadībā. Projektu ST-LAT “Safe Sea” un LAT-LIT “I See” koordinatore.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

11.01. Projekta finansēšanas iespējas (4 ak/h)

Uzzināsiet, kādi ir iespējamie projekta finansējuma piesaistes avoti.  Saņemsiet informāciju par ALTUM noslēgtajiem Granta, Finansiālā atbalsta līgumiem par energoefektivitātes projekta realizāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ar mērķi veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās, īstenojot atbalsta pasākumus daudzdzīvokļu māju siltināšanai. 

 Projekta finansējuma piesaiste: 

 1. Iekšējie finanšu līdzekļi.  
 2. Ārējie finanšu līdzekļi. 
 3. Uzkrājumi.  
 4. Mērķa maksājumi.  
 5. Bankas aizdevums.  
 6. Pašvaldību atbalsta programmas.  
 7. Trešās puses finansējums. 
 8. ALTUM atbalsta programmas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. 


Norises laiks: 
2024.gada 11.janvārī no plkst. 14.00 – 16.50
Lektori:
Jānis Ungurs  – energoefektivitātes jautājumu eksperts, energoefektivitātes projektu koordinators.
Mg.oec. Ieva Vērzemniece – ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja, speciāliste Eiropas Reģionālās attīstības fonda resursu apguves jautājumos, par ES atbalsta iespējām daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

17.01. Energopārvaldības būtība (2 ak/h)

Unikāla iespēja uzzināt profesionāļa viedokli par to, kā nodrošināt optimālu telpu mikroklimatu, optimizējot enerģijas patēriņu ēkā līdz noteiktam līmenim, atkarībā no ēkas tehniskā stāvokļa. Saņemsiet atbildes uz jautājumu – kā veikt saprātīgas investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā? Gūsiet pilnīgāku izpratni par energopārvaldības sistēmas ieviešanas pamatojumu un šīs sistēmas darbības sfēru.  

 Energopārvaldības sistēma: 

 1. Iekštelpu mikroklimats.  
 2. Ēku energopārvaldība. 

 

Norises laiks: 2024.gada 17.janvārī no plkst. 14.00 – 15.20
Lektors:
Mg.sc.ing. / Bc.sc.ing. Mārtiņš Tīdens – Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos. Iegūts “Certificate Passive house tradesperson”.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

17.01. Būvniecības process, uzraudzība projekta gaitā (2 ak/h)

Lai energoefektivitātes projekta īstenošana noritētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, svarīgi zināt, kā veikt energosertifikāta izstrādātāja, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavotāja, tehniskās dokumentācijas izstrādātāja, būvniecības uzņēmuma, autoruzrauga u.c. atlasi, izvēli un uzraudzību. Pieredzes bagāts pasniedzējs dalīsies ne tikai savās zināšanās, bet ar praktiskiem piemēriem raksturos dažādas situācijas. 

 Piegādātāju, izpildītāju atlase un uzraudzība: 

 1. Būvniecības uzņēmuma izvēle un uzraudzība. 
 2. Autoruzrauga izvēle un uzraudzība.  
 3. Iekārtu piegādātāju izvēle un uzraudzība. 

 

Norises laiks:  2024.gada 17.janvārī no plkst. 15.30 – 16.50
Lektors: Jānis Ungurs – energoefektivitātes jautājumu eksperts, energoefektivitātes projektu koordinators.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

19.01. Mājas kopsapulces rīkošana un kopības lēmuma pieņemšana (2 ak/h)

Dzīvokļu īpašnieku apspriede par: atbilstību projekta nosacījumiem, nepieciešamajiem mājokļa energoefektivitātes  celšanas pasākumiem, projekta izmaksām, tehniskās dokumentācijas izstrādi, pilnvarotās personas izvēli un pilnvarojumu. Kopības lēmums un balsojums par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektā, finansējuma avotiem, piegādātāju atlasi.  

Norises laiks:  2024.gada 19.janvārī no plkst. 14.00 – 15.20
Lektore: Mg.iur. Dace Vārna – eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

19.01. Jaunākie pētījumi par siltumenerģijas patēriņa samazinājumu atsevišķi veiktiem darbiem (2 ak/h)

Lai noteiktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veidus, kuri ne tikai uzlabo ēkas stāvokli un ļauj pagarināt ēkas kalpošanas mūžu, bet arī pozitīvi ietekmē objekta energoefektivitātes parametrus, kā arī, lai definētu aprēķinu metodiku, kura ļautu pietiekami precīzi noteikt siltumenerģijas patēriņa samazinājumu pēc veiktajiem atsevišķiem remontdarbiem, tika veikts specifisks pētījums. Seminārā tiks analizēti pētījumā iegūtie rezultāti, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. 

Pētījumu prezentācija par dažāda mēroga energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietekmi uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu. 

Norises laiks: 2024.gada 19.janvārī no plkst. 15.30 – 16.50
Lektore:
Mg.sc.ing., Dipl.ing. Aleksandra Cimbale – eksperts namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes locekle.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

24.01. Energoefektivitātes jaunākās tehnoloģijas (4 ak/ h)

Šajā semināra ciklā uzzināsiet ne tikai par energoefektivitātes risinājumu novērtēšanu un ieviešanu, bet arī par energoefektivitātes jaunākajām tehnoloģijām, kuras panāk vēl papildu 5-10% ietaupījumu pat efektīvākajām iekārtām. Šī būs iespēja uzzināt par pasaulē izmantotu un Latvijā jaunu mākslīgā intelekta risinājumu – Digitālais Dvīnis. Tas ir nākamais attīstības līmenis pēc BMS/SCADA sistēmām. 

Energoaudits:  

 1. Energoefektivitātes pasākumu aprēķini. 
 2. Dažādu energoefektivitātes risinājumu potenciāla novērtēšana un ieviešana. 

Jaunākās tehnoloģijas: 

 1. BMS/SCADA sistēmas. 
 2. Pasaulē un Latvijā jauns mākslīgā intelekta risinājums – “Digitālais Dvīnis”. 

 

Norises laiks:  2024.gada 24.janvārī no plkst. 14.00 – 16.50
Lektors: Mg.sc.ing. Kārlis Grīnbergs – SIA “ENERGI” valdes loceklis. Energoauditors ar pieredzi dažādu energoefektivitātes risinājumu potenciāla novērtēšanā un ieviešanā. Specializējas dažādos digitalizācijas risinājumos.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

26.01. Energoefektivitātes projekta dokumentācija (4 ak/h)

Lai īstenotu energoefektivitātes projektu, tā norises gaitā jānoformē dažāda veida un satura dokumentus. Projekta īstenošanas laikā no finansētāju puses ir ļoti specifiskas un īpašas prasības projektu dokumentācijas sagatavošanā un noformēšanā. Šis semināra cikls ir īpaši svarīgs, lai nekļūdītos, lai gūtu maksimālu priekšstatu par galvenajiem projekta īstenošanas dokumentiem. 

Galvenie projekta īstenošanas dokumenti:  

 1. Atskaites.  
 2. Dokumentu veidi, pielietošana.  
 3. Noformēšanas  noteikumi, glabāšana.  
 4. Būves pieņemšana ekspluatācijā.  
 5. Apdrošināšana. 

 

Norises laiks:  2024.gada 26.janvārī no plkst. 14.00 – 16.50
Lektors: Jānis Ungurs – energoefektivitātes jautājumu eksperts, energoefektivitātes projektu koordinators

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.

 

31.01.Pieredzes apmaiņa: Liepājas veiksmes stāsts (3 ak/h)

Liepāja ir rekordiste nosiltināto māju ziņā. Liepājā, pēc pašvaldības datiem, līdz 2023. gada beigām bija atjaunotas aptuveni 200 daudzdzīvokļu mājas, taču renovāciju gaida vēl ap 400. Par aktualitātēm Liepājā namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē uzzināsiet, ja piedalīsieties pieredzes apmaiņā pie lielākā apsaimniekošanas uzņēmuma Liepājā – SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”. Uzņēmums darbojas nozarē vairāk nekā 25 gadus un šobrīd apkalpo 600 namus Liepājas pilsētas teritorijā, piedāvā pilnu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu gan juridiskām, gan fiziskām personām – pašvaldības īpašumā esošajiem namiem, arī dzīvokļu īpašnieku biedrībām un privāto namu īpašniekiem.  

Pieredzes apmaiņas pasākums Liepājā: 

 1. Tikšanās ar SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes locekli Arti Rimmu. 
 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu īstenošana Liepājā – “Nākotnes parks”, 9-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar horizontālo apkures sistēmu u.c. apskate. 

 

Norises laiks:  2024.gada 31.janvārī no plkst. 13.00 – 15.00
Organizators: Bc.oec. Artis Rimma – SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes loceklis. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis.

Šim semināram var pieteikties atsevišķi šeit.


Dalības cena par visu semināru ciklu EUR 199, par katru semināru (2 a/h) atsevišķi EUR 39.
Latvijas namu Pārvaldīšanas kluba un Asociācijas “Mājoklis” biedriem speciālā cena tikai pilnam semināru ciklam (atlaides nesummējas).


Norises vieta:
Tiešsaistē (izņemot pieredzes apmaiņas pasākumu)

Pēc mācību beigām tiek izsniegta apliecība, kas lieliski papildinās katra dalībnieka CV. Svarīgi, ka katrs dalībnieks iegūs piekļuvi mūsu izglītības iestādes mācību platformai, kurā būs pieejami mācību materiāli un semināru cikla ieraksti – vēl vienu mēnesi pēc tā noslēguma. Pievienojieties WhatsApp grupai, kurā iespējams uzdot dažādus jautājumus gan pasniedzējam, gan semināru cikla dalībniekiem!

Pēc pieteikšanās un rēķina apmaksas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par pieeju semināram. Atsaucot savu dalību e-seminārā, dalības maksa netiek atmaksāta, taču, saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var noklausīties ierakstā vai pieteikties citam e-semināram.


  Piesakies!

  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  09.01.2024
  Expired!

  Norises laiks

  14:00 - 16:50

  Maksa

  199,00 €

  Formāti

  Attālināti


   Piesakies!

   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.