19. septembris, 2018

Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir katra īpašnieka pienākums

Dzīvokļa īpašumu kā lietu kopību daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma (DĪL) 3. un 4.pantu veido atsevišķs īpašums un attiecīga kopīpašuma domājamā daļa. Tātad […]
1. augusts, 2018

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi

Īpašuma tiesība uz dzīvokļa īpašumu dzīvokļa īpašniekam rada ne vien pilnīgas varas tiesības uz to, bet arī uzliek noteiktus pienākumus, tostarp dalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, kas […]
8. augusts, 2017

Kopība kā subjekts civilprocesā

Šī raksta mērķis ir apskatīt pārvaldnieka (juridiskās personas) kā dzīvokļu īpašnieku pārstāvja statusu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, pievēršoties pārvaldnieka kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā pārstāvja statusam […]
eStudijas